Одоб-ахлоқ қойдалари

Umumiy o‘rta ta’lim muassasasining ichki tartib va  odob-axloq qoidalari

Umumiy  o‘rta  ta’lim  muassasasining  ichki  tartib  va  odob-axloq  qoidalari O ‘zbekiston  Respublikasining  Konstitutsiyasi,  0 ‘zbekiston  Respublikasining “Ta’lim  to‘g ‘risida”gi,  “Yoshlarga  oid  davlat  siyosati  to‘g‘risida”gi,  “Bola huquqlari  kafolatlari  to‘g‘risida”gi,  “Voyaga  yetmaganlar  oTtasida  nazoratsizlik va huquqbuzarliklaming profilaktikasi to‘g‘risida”gi, “Axborot erkinligi prinsiplari va  kafolatlari  to‘g‘risida”gi  qonunlari  va  Vazirlar  Mahkamasining  “Barkamol avlodni  tarbiyalashda  oila  instituti  va  fuqarolaming  o ‘zini  o ‘zi  boshqarish organlarining  ta’lim  muassasalari  bilan  o‘zaro  hamkorligini  yanada  rivojlantirishchora-tadbirlari  to‘g‘risida”  hamda  “Davlat  umumiy  o ‘rta  ta’lim  muassasalari o‘quvchilarini zamonaviy yagona maktab formasi bilan ta’minlash chora-tadbirlari     to‘g -‘risida”gi  qarorlari  va  umume’tirof  etilgan  ma’naviy-axloqiy  tamoyillar asosida ishlab chiqilgan.

1-bob. Umumiy qoidaar 

 1. Umumiy o‘rta ta’lim muassasasining ichki tartib va odob-axloq qoidalari (keyingi o ‘rinlarda  qoidalar  deb  yuritiladi) umumiy  o ‘rta  ta’lim  muassasasi rahbariyati,  pedagog  va  texnik  xodimlari  hamda  o‘quvchilari  (keyingi  o’rinlardajamoa a’zolari deb yuritiladi),ulaming ota-onalari (yoki ularning o‘rnini bosuvchi shaxslar)  uchun  muassasadagi  ichki  tartib  va  odob-axloq  qoidalariga  o‘zaro munosabatlarida odob-axloq tamoyillari, xulq-atvor me’yorlari va  ajburiyatlariga qo‘yiladigan talablami belgilaydi.

Ushbu qoidalar umumiy o‘rta ta’lim muassasasida  (keyingi o’rinlarda tadimmuassasasi  deb  yuritiladi) ta’lim  va  tarbiyaning  o ‘zaro  uyg‘unligini  ta’minlash, o‘qituvchi  mavqeining  dahlsizligini  e’tirof  etish,  do‘stona  muhitni  yaratish, o‘quvchilar tomonidan o‘quv dasturini muvaffaqiyatli o‘zlashtirish, inson va uning huquqlariga  hurmatni  oshirish,  odob-axloq  va  muloqot  madaniyatini rivojlantirishga qaratilgan.

 1. Mazkur qoidalar davlat  umumta’lim  muassasalarida  tatbiq  etiladi,  nodavlat ta’lim muassasalari uchun tavsiyaviy xususiyatga ega.
 2. Qoidalaming maqsadi ta’lim  muassasasida  sogdom  ijtimoiy-psixologik muhitni  shakllantirish, o‘quvchilarga zamon talablari va milliy qadriyatlar asosida ta’lim-tarbiya  berish,  shaxs  va  uning  huquqlarini  hurmat  qilish,  odob-axloq madaniyati  va  muloqot  qobiliyatini  rivojlantirish,  yuksak  ma’naviy-axloqiyfazilatlarini  shakllantirish,  o‘quvchilar  sog‘ligini  saqlash,  ta’lim  muassasasi mulki,  o‘quv  jihozlari  va  xodimlar  xavfsizligini  ta’minlashga  imkon  beradigan do‘stona ish muhitini yaratishdan iborat.
 3. Qoidalar ta’lim muassasasi jamoa a’zolarining ta’lim muassasasi va uning hududida, darsda, tanaffusda, darsdan  tashqari  mashg^ulotlar  paytida,  ta’lim va  tarbiya  bilan  bog‘liq  tadbirlarda  o‘zlarini  tutishini  tartibga  soladigan  qoidalar to‘plami hisoblanadi.
 4. Mazkur qoidalar talablari  umumta’lim  maktabi  jamoa  a’zolari, o‘quvchilari  va  ulaming  ota-onalari  (ularning  о ‘mini  bosuvchi  shaxslar) uchun ta’lim muassasasi doirasida majburiy hisoblanadi.

2-bob. Jamoa a’zolarining ichki tartibva odob-axloq qoidalariga rioya qilisbi

 

 1. Ta’lim muassasasida shaffoflik, hamjihatlik, o‘zaro ishonch, izzat-hurmat, bir-biriga

g ‘amxo‘rlik  qilish  hamda  ahil-inoqlik  jamoa  a’zolarining  o‘zaro munosabatlaridagi muhim shartlardan biri hisoblanadi.

 1. Ta’lim muassasasi hududida har bir o‘quvchi o‘z uyali aloqa vositalarini  o‘chirib  qo‘yishi,  pedagog  va  texnik  xodimlar  hamda  tashrif buyuruvchi  boshqa  shaxslar  o‘z  uyali  aloqa  vositalari  (smartfon,  planshet  va  boshqa  gadjet  qurilmalarjni chaqiruv  ovozini  to‘liq  o ‘chirib  qo‘yishi  ( “Ovozsiz»’  holatga o ‘tkazishi)  shart.
 2. Jamoa a’zolari ta’lim muassasasida quyidagilarga amal qilishlari lozim:
 • o‘quvchilar ta’lim  muassasasiga  maktab  formasida,  maktab  rahbariyati  va pedagog xodimlar esa maktab Ustavida belgilangan kiyimda kelishlari;
 • pedagog sha’ni  va qadr-qimmatini hurmat qilgan holda o ‘qituvchilar o ‘zaro  munosabatlarda bir-biriga “Siz” deb murojaat etishlari;

rahbar,  pedagog  xodimlar  o‘zaro  munosabatlarda  yagona  jamoa  sifatida  hurmat, do‘stlik, hamjihatlik, halollik va adolat tamoyillariga rioya etishlari;

 • o‘qituvchilar va o‘quvchilar tasdiqlangan mashg‘ulotlar jadvali asosida ishga va darsga o‘z vaqtida kelishlari;
 • ta’lim muassasasi hududi va yo‘laklarining o‘ng tomonidan yurishlari;
 • jamoa a’zolari bir-biriga duch kelganda salomlashishlari, bunda, o ‘quvchilar o‘qituvchilarga, kichik  yoshdagilar  katta  yoshdagilarga  birinchi  bo‘lib  salom  berishlari  {ushbu  holatlarda  qol  berib  so ‘rashish  istisno  bo4ib,  yoshi  kata shaxslar  yoki  xotin-qizlar  birinchi  bolib  qol  uzatganidan  keyingina  ularga  javoban qol uzatishlari tavsiya etiladi);
 • pedagog va  texnik  xodimlardan  ish  vaqtida  korporativ  kiyinish  uslubiga  ko‘ra, erkin harakatlanish uchun qulay va kasbga mos holda kiyinishlari;
 • kiyimlarning o‘ta tor yoki o‘ta keng bichimda bo‘lmasligi;
 • kiyimlarning toza va dazmollangan bo‘lishi;
 • xodimlarning turli  din  va  konfessiyalar  hamda  turli  submadaniyatlarga  mansubligini aks ettiruvchi kiyimlarda bo‘lmasligi;
 • umume’tirof etilgan  milliy-an’anaviy  shakllarga  va  ma’naviy-axloqiy  tarbiyaga zid kelmaydigan yoki sport  (dars jarayonida maxsus yoki sport kiyimida  jismoniy  tarbiya  va  chaqiruvga  qadar  boshlang ‘ich  tayyorgarlik  fanlari  o ‘qituvchilarining  yurishiga  ruxsat  beriladi,  shunindek,  ta’lim  muassasasi   hududida  o’tkaziladigan  turli  sport  va  ko‘ngilochar  tadbirlar  bundan  mustasno)  kiyimlarida bo‘lmasligi;
 • erkaklar mavsumga  qarab  —  klassik  uslubdagi  shim,  kostyum-shim  (imkon  qadar qora,  to‘q ko‘k rangdagi), ko‘ylak  (oq,  havorang va shu kabi), bo‘yinbog‘,   poyabzal  (qora rangda boHishi tavsiya etiladi)  kiyishi;
 • ayollar mavsumga qarab — klassik uslubdagi yubka,  kostyum-yubka  (imkon  qadar  qora,  to‘q  ko’k  rangdagi), havo  haroratiga  qarab  klassik  uslubdagi  shim   (imkon qadar qora, to‘q ko‘k rangdagi),tanani shaffof ko‘rsatib turmaydigan kofta   (oq,  havorang  va  shu  kabi), ko‘ylak,  poyabzal  (qora  rangda  bodishi  tavsiya  etiladi)  kiyishi lozim.
 • (Maktab ustavi  bilan  tadim  muassasasi  rahbariyati  va pedagog  xodimlari  formasining  rangi  va  qo‘shimcha  belgilariga  mazkur  nizom  talablaridan  kelib  chiqqan holda

o ‘zgartirishlar kiritilishi mumkin.)

 • Shuningdek, xodimlarning  tashqi  ko‘rinishi  bo‘yicha  quyidagi  talablar belgilanadi:

tanasining  ochiq  qismiga  tatuirovka  tushirilmagan  yoki  pirsing  qilinmagan  bo‘lishi,  sochi  tartibga keltirilgan  va  yorqin  (g’ayrioddiy) ranglarga bo‘yalmagan  bo‘lishi;

erkaklaming soqoli olingan bo‘lishi;

 • quloq va  barmoqlardan  tashqari  tananing  turli  qismlariga  zirak  yoki  metall  buyumlar taqib yurmasligi;
 • ayollar yuzini  ko‘zga  tashlanadigan  darajada  pardoz  qilmasligi,  tirnog‘ini  uzun qilib o ‘stirmasligi, ko‘rinishi oddiy bo‘lgan sirg‘a taqishi lozim.
 1. Ta’lim muassasasi  hududida  jamoa  a’zolarining  ota-onalar  (ularning  о ‘mini bosuvchi shaxslar) bilan  munosabatlari  o‘zaro  hurmat va hushmuomalalik   tamoyillariga  asoslanishi  lozim,  biror  bir  taraf  tomonidan  boshqasining  shaxsiyatiga kamsituvchi hatti-harakatlaming sodir etilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Ota-onalaming  (ularning  o’mini  bosuvchi  shaxslar) ta’lim  muassasasidagi   dars jarayoniga aralashishi mumkin emas, tomonlar oTtasida yuzaga keladigan har   qanday  bahsli  vaziyatlar  faqatgina  maktab  rahbariyati  (direktor  va  uning   orinbosarlari)  hamda  maktab  psixologi  bilan  dars  jarayoniga  halaqit  bermagan   holatda hal etiladi.

Tomonlar  yuqoridagi  talablarga  rioya  etmagan  holatlarda  vaziyatni  barqarorlashtirish  uchun  mahalliy  o‘zini-o‘zi  boshqarish  va  hududiy  ichki  ishlar  organlariga murojaat etiladi.

 1. O ‘quvchilarga ta’lim muassasasida quyidagilar taqiqlanadi:
 • ta’lim muassasasiga  maktab  Ustavida  man  etilgan  libos  va  qiyofada,  jumladan, o‘g ‘il bolalar kalta shim, futbolka, shippakda va qiz bolalar kalta, ochiq  tor  va  tanani  shaffof  ko‘rsatuvchi  kiyimda  kelishi  hamda  turli  hil  taqinchoqlar  taqishi;
 • o‘zaro munosabatlarda  inson  shaxsiyatini  va  qadr-qimmatini  kamsitish,  haqorat qilish va behayo so‘zlami ishlatishi;
 • qonun bilan  taqiqlangan,  milliy  va  umumbashariy  qadriyatlarga  xos   bo‘lmagan yoki ta’lim muassasasining ichki munosabatlariga tegishli,  shuningdek,  ta’lim muassasasi  va o‘qituvchi  obro‘sini  tushirishga qaratilgan  munosabatlar  aks  etgan audio hamda videomateriallami turli ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirishi yoki  undan turli g‘arazli maqsadlar yo‘lida foydalanishi;
 • dars jarayonida quloqchinlar (naushnik)orqali uyali  aloqa vositalari va turli  xil  audio  qurilmalardan  foydalanishi,  dars  jarayonini  uyali  aloqa  vositasining  kamerasi orqali suratga olishi;
 • ta’lim muassasasi  kompyuterlarida  ta’lim  muassasasiga  tegishli  bo‘lmagan  ma’lumotlami,  shuningdek,  qonun  hujjatlarida  ko‘zda  tutilgan  bolalaming  yosh  xususiyatlariga  mos  bo‘lmagan  turli  videomateriallar,  noqonuniy  diniy  ma’lumotlar,  behayo  suratlar,  milliy,  irqiy,  etnik,  diniy  adovatni,  zo‘ravonlikni  targhb  qiluvchi,  pomografik  xarakterdagi  har  qanday  video,  audio va fotomateriallami tayyorlash, saqlash, foydalanish va targhb etish.
 1. O‘qituvchilarga quyidagilar taqiqlanadi:
 • jamoa a’zolari va boshqalaming shaxsiyatini va qadr-qimmatini kamsitish;
 • o‘quvchilami dars  mashg‘ulotlaridan  asossiz  chiqarib  yuborish  yoki  kiritmaslik;
 • “Chiqish” qo‘ng‘irog‘i  chalingandan keyin  o‘quvchilami  sinfxonada ushlab  ohirish;
 • dars mashg‘ulotlarida diniy tashviqot olib borish;
 • ta’lim muassasasiga  va  dars  mashg‘ulotlariga  spirtli  ichimliklar  iste’mol  qilgan, soch-soqolni tartibga keltirmagan va kiyinish odobiga rioya qilmagan holda  kelish;
 • ta’lim muassasasi  hududi  va  binosida  spirtli  ichimliklar  va  tamaki  mahsulotlarini iste’mol qilish;
 • maktab hududi  va  binosida  o‘quvchilarning  ta’lim-tarbiyasiga  aloqasi  bo‘lmagan  turli  xil  tadbirlar  (tug’ilgan  кun,  yubiley,  iftorlik  va  boshqa  tadbirlar bilan bogliq bayramona dasturxonlar) nitashkil etish.
 1. Ta’lim muassasasi rahbariyati  va pedagog  xodimlaming  ish  faoliyatiga  doir  masalalar  bo‘yicha  hamkorlik  qilishda  bir  tarafning  boshqa  tarafga  tazyiq  o‘tkazishiga yoki  shunga harakat  qilishiga,  shuningdek,  adolat tamoyillariga  yoki   ta’lim  muassasasi  manfaatlariga  zid  bo‘lgan  qarorlar  tayyorlanishiga  yo‘l   qo‘yilmaydi.

13.O ‘qituvchi  va  o‘quvchilarning  ta’lim-tarbiya  jarayonidagi  o ‘zaro  munosabatlari “Ustoz-shogird” an’anasi asosida tartibga solinadi.

 1. Ta’lim muassasasida  dars  mashg‘ulotlarining  boshlanishi  va  tugashi  “Kirish”  va “Chiqish”  qo‘ng‘iroqlari bilan  tartibga  solinadi.  “Kirish”  qo‘ng‘irog‘i  dars boshlanganligini bildiradi, u chalinishi bilan barcha o‘quvchilar dars jadvalida   belgilangan tegishli sinf xonalariga fan

o ‘qituvchilaridan oldin kirishadi.

 1. Ta’lim muassasasida ohkaziladigan dars mashg‘ulotlari boshlanishida:

o ‘qituvchi  sinfga  kirib  kelishi  bilan  o ‘quvchilar  hurmat  yuzasidan  o‘rinlaridan turgan holda kutib olishlari, bir ovozdan “Assalomu alaykum”  (nemis tili va  adabiyoti  yoki  chet  tili  fanlarida  tegishli  tilda  salomlashish) deb  salom  berishlari;

o ‘qituvchi  “Va  alaykum  assalom”  (rus  tili  va  adabiyoti  yoki  chet  tili fanlarida  tegishli tilda salomlashish) deb  alik  olishlari  va uning  ruxsatidan  so‘ng  o‘quvchilar  o‘rinlariga  o‘tirishlari,  bunda  1-4-sinf  o‘quvchilari  o ‘quv  kunining  birinchi  dars  soatida,  5-11-sinf  o ‘quvchilari  har  bir  darsda  sinfga  kirgan  fan o‘qituvchisiga xuddi shunday tartibda munosabatda bo‘lishi lozim.

 1. Ta’lim muassasasida “Chiqish” qo‘ng‘irog‘i chalinishi bilan o‘quvchilar o‘qituvchining ruxsati  bilan  sinf xonasini  tark  etadilar.  o‘z  navbatida,  o‘qituvchi dars  mavzusini  akademik  soat  reglamentiga  muvofiq  to‘g‘ri  taqsimlashi  talab  etiladi.

O‘qituvchi sinfdan chiqayotganda o‘quvchilar o‘rinlaridan turishlari,  “Xayr,  salomat bo‘ling!” deb hurmat ko‘rsatishlari lozim.

Dars  vaqtida  o‘quvchiga  o‘qituvchining  ruxsatisiz  sinf  xonasidan  chiqib  ketishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

17.O‘qituvchilarning  ichki  tartib  va  odob-axloq  qoidalariga  oid  majburiyatlari:

mazkur qoidalarga rioya qilishda o‘quvchilarga ibrat bo‘lib, shaxsiy namuna  ko‘rsatish, ular bilan do‘stona munosabatda bo‘lish;

 • ta’lim muassasasi manfaatlariga zid bo‘lgan xatti-harakatlardan tiyilish;

biror-bir  noxush  voqea  yoki  hodisa  ro‘y  bersa,  zudlik  bilan  ta’lim  muassasasi rahbariyatini xabardor qilish;

 • ta’lim muassasasining  sha’ni  va  nufuziga  dog‘  tushiradigan  har  qanday  holatlarning oldini olish;
 • ta’lim muassasasi  to‘g‘risidagi  axborotlardan  uning  manfaatlari va obro‘siga ziyon yetkazish uchun yoki o ‘z manfaatlari yo‘lida foydalanmaslik;
 • mazkur qoidalami  barcha  umumta’lim  maktablarida  har  oyning  birinchi haftasi  juma  kunlarida  o‘tkaziladigan  “Tarbiyaviy  soaf’larda  keng  tushuntirib borish;
 • yoshlar orasida  sog‘lom  turmush  tarzini  keng  targ‘ib  qilish,  ularni  zararli  odatlardan  va  boshqa  turli  halokatli  tahdidlar  hamda  jamiyatimiz  uchun  yot  bo‘lgan  diniy  va  ekstremistik  ta’sirlardan,  past  saviyali  “ommaviy  madaniyat” xurujlaridan ogoh etib borish.
 1. O ‘quvchilaming ichki  tartib  va  odob-axloq  qoidalariga  oid  majburiyatlari:
 1. a) ta’lim muassasasi binosi va uning hududida:

ta’lim  muassasasiga  mashg‘ulotlar  boshlanishidan  10-15  daqiqa  oldin,  maktab formasida kelish;

toza  va  orasta  kiyinish,  saranjom-sarishta  yurish,  sochlarni  ozoda  va tartibga keltirilgan holda tutish;

o‘zidan  kichiklarga  nisbatan  izzatda  bo dish,  kattalarga  esa  hurmat  ko‘rsatish;

o ‘qituvchilar va ta’lim muassasasiga kelgan  mehmonlar bilan  uchrashganda  salom berish;

ta’lim  muassasasi  mulki  (parta,  stol,  stul,  doska,  o’simliklar,  hayvonot dunyosi  va  hokazolar) va  o‘quv  jihozlari  (kompyuter  texnikasi,  labaratoriya jihozlari,  sinfhonalardagi  stend  va  bannerlar) gd. ehtiyotkorona  munosabatda  bodish;

ta’lim muassasasi  yodaklarida tinchlikni  saqlash,  ichki  taitib  va odob-axloq  qoidalariga qat’iy rioya qilish;

ta’lim  muassasasiga  o‘quv-qurollari,  dars  jadvalida  belgilangan  darsliklar  va  daftarlar  bilan  kelish  (o’quvchilar  uchun  moljallangan  zarur  o ‘quv qurollarining bo’lishi) ta’lim  muassasasi  hududida  telefonini  o‘chirib,  (smartfon,  plans het va boshqa gadjet qurilmalar)portfel yoki sumkasi va shu kabilarga solib qo‘yish;

chiqindilarni  maktab  binosi  va  hududidagi  maxsus  belgilangan  idishlarga tashlash;

 1. b) dars mashg‘ulotlarida:

tegishli darslik va zarur o‘quv qurollari bilan ishtirok etish;

vaqtini  va  diqqatini  o‘quv jarayoniga  tegishli bodgan  maqsadlarga  sarflash  va qaratish;

o ‘qituvchiga murojaat  qilmoqchi  yoki  savoliga javob  bermoqchi  bodganda  qodini kodarib ruxsat so‘rash;

sanitariya-gigiyena va texnika xavfsizlik qoidalariga amal qilish.

 1. v) tanaffusda:

o‘z o‘qish joyini toza saqlash va tartibga keltirish;

navbatdagi dars bo‘ladigan sinf xonasiga o‘z vaqtida o‘tish;

fan o‘qituvchisining ko‘rsatmasi bo‘yicha sinfni kelgusi darsga tayyorlash;

katta  tanaffus  vaqtida  navbatchi  o‘quvchilar  tomonidan  sinf  xonasining  tozaligini ta’minlash;

 1. g) ta’lim muassasasi oshxonasida:

ovqatlanishdan oldin va keyin qo‘llarini yuvish;

umumiy ovqatlanish joylarida belgilangan taitib qoidalarga rioya qilish;

taomlami  olishda “navbatga turish”  tartibiga rioya qilish  va  imkoni boricha

ijtimoiy masofani saqlash;

tirbandlik  holatida  ustozlar,  o ‘zidan  kichiklarga  va  qizlarga  hurmat  ko‘rsatish;

ovqatlanish vaqtida shovqin solmaslik;

issiq va suyuq ovqatlarni olishda va iste’mol qilishda ehtiyotkor bo‘lish;

oshxonadan  olingan  ovqat  va  ichimliklarni  oshxonaning  o ‘zida  iste’mol  qilish;

ovqatlangandan so‘ng idishlarni yig‘ishtirib qo‘yish;

 1. d) ta’lim muassasasi kutubxonasida:

kutubxona xodimlari bilan xushmuomalada bo‘lish;

kitoblar va jihozlarga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish;

kitoblami olish va topshirish tartib-qoidalariga rioya qilish.

 1. e) sport zali (majmuasi)d2 i\

sport zaliga xos bodgan kiyim va poyabzalda kirish;

sport inventarlaridan oqilona va samarali foydalanish;

mashg‘ulotlardan  keyin  sport  inventarlarini  belgilangan  joylarga  qayta  topshirish;

sport majmuasining belgilangan tartib-qoidalariga to‘liq rioya qilish.

 1. O ‘quvchilarga quyidagilar taqiqlanadi:
 2. a) ta’lim muassasasida va uning hududida;

o‘zgalarga nisbatan jismoniy kuch ishlatish yoki psixologik tazyiq ohkazish;

 • dars mashg‘ulotlari vaqtida ta’lim muassasasi hududida sababsiz yurish;

ta’lim  muassasasi  yodaklari,  sinf  xonalari,  oshxona  va  kutubxonasida  asossiz ravishda baland ovozda gaplashish;

 • ta’lim muassasasi  hududida  baland  ovozda  so‘zlashish,  qog‘oz  va  boshqa  chiqindilarni  (belgilangan joylardan tashqarida)qoldirib ketish;

muqovasida  ma’naviyatga  zid  bo‘lgan  tasvirlar  tushirilgan  yozuv  daftarlaridan foydalanish;

turli  narkotik  va  psixotrop  moddalar,  spirtli  ichimliklar  va  tamaki  mahsulotlarini iste’mol qilish hamda tarqatish;

 • ta’lim muassasasi  hududiga  turli  xil  pirotexnika  vositalari,  pnevmatik  qurollar, o‘tkir kesuvchi va tig‘li buyumlarni olib kelish;

uyali  aloqa vositalari  orqali  “ommaviy  madaniyat”,  turli  xil  yot  g‘oyalarni  targhb  etuvchi  va terroristik-ekstremistik  xarakterdagi  audio  va  video  materiallar

 • hamda pomografik xarakterdagi ma’lumotlami ko‘rish va tarqatish;

uyali  aloqa  vositalarini  bo‘yniga  osib  olishi,  ko‘ylak,  shim,  yubkalari  cho‘ntaklarida va shu kabilarda saqlash.

 1. b) dars mashg‘ulotlari (sinf xonalari)ddi
 • dars vaqtida ohinsiz gaplashish, ovqatlanish, saqich chaynash;
 • qog‘oz va boshqa keraksiz narsalami qoldirib ketish;
 • mashg‘ulotlar yakunlangunga  qadar  ta’lim  muassasasi  hududidan  o‘qituvchilar ruxsatisiz tashqariga chiqish;
 • yozma ishlar va oraliq nazoratlarni bajarish vaqtida chetdan yordam so‘rash;
 • boshqa o‘quvchilar tomonidan tayyorlangan topshiriqlar yoki yozma ishlarni o‘z nomidan topshirish;
 • telefondan (smartfon,  planshet  va  boshqa  g’adjet  qurilmalar) foydalanish,  uni parta ustiga qo‘yish.

 

3-bob. Rag‘batlantirish va chora ko‘rish tartibi

 1. O ‘quv yili davomida mazkur ichki taitib va odob-axloq qoidalariga todiq rioya qilgan,  ta’lim  muassasasida  yuksak  ma’naviy-axloqiy  muhitning  qaror  topishiga va yanada mustahkamlanishiga xizmat qilgan jamoa a’zolari quyidagicha  moddiy va ma’naviy jihatdan rag‘batlantiriladi:
 • ta’lim muassasasi buyrug‘i bilan o‘qituvchilarga tashakkumoma e’lon qilish,
 • ularni tarmoq va davlat mukofotlariga tavsiya qilish;
 • “Faxriy yorliq” bilan taqdirlash;
 • qimmatbaho va esdalik sovg‘alar bilan mukofotlash;
 • maktab radiouzeli orqali e’lon qilish;
 • “Eng faol o‘quvchi”, “Eng faol sinf ’ nominatsiyasini berish;
 • o‘quvchilaming uyiga,  ularning  ota-onasining  ish  joyiga  yoki  mahalla  fuqarolar yighniga tashakkumoma yuborish.
 1. Jamoa a’zolari ichki  tartib  va  odob-axloq  qoidalarini  buzganida  ularga  nisbatan  muassasaning  ichki  mehnat  tartibi  qoidalari  asosida  intizomiy  jazo  choralari qodlaniladi.

O ‘quvchilarga nisbatan:

 • o‘quvchining qog‘oz yoki elektron kundaligiga tanbeh yozish;

qoida  buzilish  holatlari  takroran  kuzatilganda,  o ‘quvchini  maktab  ichki  nazorat ro‘yxatiga olish va yakka tartibda shug‘ullanish;

 • boshqa sinfga ohkazish;
 • sinf jamoasi orasida muhokama qilish;
 • ota-onasi (ulaming  о ‘mini  bosuvchi  shaxslar)  maktabga  taklif  qilish,  “Oila-mahalla-ta’lim  muassasasi”  hamkorligi  jamoat  kengashi  doirasida  muhokama qilish.
 1. Mazkur qoidalarga rioya  etmaganlik  holatlari  ta’lim  muassasasidagi  O‘zbekiston  yoshlar  ittifoqi  hamda  Xotin-qizlar  boshlanghch  tashkilotlari  va maktabning kuzatuv kengashlarida ham muhokama qilinishi mumkin.

4-bob. Yakuniy qoidalar

 1. Mazkur qoidalar har yangi o‘quv  yili boshlanishida har bir o‘quvchiga,  ulaming  ota-onalari  (yoki  ulaming  o’rnini  bosuvchi  shaxslar)  hamda  o‘qituvchilarga tushuntiriladi.
 2. Mazkur qoidalar ta’lim muassasasi binosining ichki kirish (foye)qismiga ko‘rinarli tarzda joylashtirib qo‘yiladi.
 3. Odob-axloq qoidalarida aks  ettirilmagan  masalalar  yuzasidan  vujudga kelgan muammoli vaziyatlar amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq hal etiladi.
 4. Mazkur qoidalar talablarini  buzganlikda  aybdor  shaxslar  qonun  hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar bo‘ladilar

Vazir                              Sh.Shermatov
Toshken.h 2020-yil 28 may 131 soni